Predstavitev JSS MOMS/Ustanovitev

Ustanovitev

Predogled tiska

Za reševanje stanovanjske problematike v Mestni občini Murska Sobota je zadolžen Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, ki se je skozi obdobje od ustanovitve Mestne občine M. Sobota in s sprejemom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) iz stanovanjskega sklada preoblikoval v javni sklad. Vmes je bila sprejeta številna zakonodaja iz stanovanjskega področja, v letu 2003 celo novi Stanovanjski zakon. Novi zakon je določal predvsem spremembe pri poglavju o upravljanju (rezervni sklad, pogodbe o medsebojnih razmerjih, vzdrževanje, itn.) in pri najemninski politiki, manj pa je bilo novosti ali sprememb v poglavju o najemnih razmerjih ter ukrepih, ki bi kakorkoli vplivali na samo povečanje gradnje najemnih stanovanj. Stanovanjski zakon je bil dopolnjen še trikrat nazadnje leta 2008.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine M. Sobota leta 2001 (Uradni list RS, št. 3/2001 in 93/2001).

V letu 2008 je bil sprejet nov Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/2008), ki je narekoval preoblikovanje javnih skladov v roku enega leta od sprejetja zakona. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je dne 18.06.2009 sprejel nov Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota na podlagi katerega Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota nadaljuje s svojim delom kot javni sklad.

Javni sklad je organiziran kot neprofitna stanovanjska organizacija in je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni.

Javni sklad gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju, zlasti pa opravlja naslednje dejavnosti:

 • gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem (namensko premoženje),
 • upravljanje in razpolaganje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem,
 • kontinuirano zagotavljanje sredstev za izgradnjo ali nakup stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega premoženja),
 • gradnja in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš ter drugih nepremičnin,
 • pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
 • soinvestiranje gradnje in nakupa stanovanj,
 • trgovanje z nepremičninami,
 • prenova in vzdrževanje lastnih stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
 • oddajanje neprofitnih, službenih in ostalih stanovanj ter drugih nepremičnin v najem,
 • izvajanje vseh postopkov za dodelitve in zamenjave stanovanj,
 • zagotavljanje enakopravnega položaja občanom pri pridobivanju neprofitnih in ostalih stanovanj,
 • opravljanje upravnih nalog s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
 • dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge,
 • opravljanje drugih nalog s stanovanjskega področja v skladu s Stanovanjskim zakonom in ostalimi predpisi.