Zakoni in pravni viri/Podzakonski predpisi

Podzakonski predpisi

Predogled tiska
 1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/1161/17 - GZ, 199/21 - GZ - 1 in 205/21 )
 2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/2005)
 3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 - GZ)
 4. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/0481/09 in 17/11)
 5. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
 6. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
 7. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14 in 153/21)
 8. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)
 9. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/0654/21 - ZKN in 145/21)
 10. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/0433/07 - ZPNačrt, 99/0757/12)
 11. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/0987/11 in 85/13)