Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Predogled tiska

STANOVANJSKI PROGRAM

Stanovanjski program je prav gotovo temeljni dokument, ki opredeljuje naloge in sredstva za njihovo izvajanje, upošteva gospodarske razmere in demografske kazalce ter prostorske danosti. Predstavlja usklajevanje potreb in materialnih možnosti, vključuje socialno komponento in opredeljuje konkretne rešitve in s tem predstavi vizijo razreševanja stanovanjske problematike v obdobju enega leta, v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju.

Oblikovanje stanovanjskega programa predstavlja vsebinsko opredelitev nalog, potreb, rešitev in virov sredstev za realizacijo.

Ločimo:
 1. Dolgoročni stanovanjski program, ki se odraža v izoblikovani strategiji stanovanjske politike v prostoru.
 2. Srednjeročni stanovanjski program, ki konkretizira prioritetne naloge, definira obseg in vrsto gradnje, vire sredstev po izvoru in za namen itn.
 3. Letni stanovanjski program, ki natančno opredeli fizični in finančni plan in druge naloge za obdobje enega leta.
Grafični model priprave stanovanjskega programa je sestavljen iz dveh poglavij:
 1. Analize
 2. Planiranje
 1. Analiza obstoječega stanja v vseh elementih daje podlago za ugotovitve in oblikovanje prognoz iz sinteze analitičnih ugotovitev;
 2. Planiranje – plansko programske naloge rezultirajo k oblikovanju fizičnega plana.

DEMOGRAFSKI KAZALCI

Za vzpostavitev pravilnih demografskih kazalcev bi bilo potrebno izdelati:
 • analizo gibanja prebivalstva na ravni občine, kar pomeni upoštevati podatke natalitete, mortalitete,
 • migracijske tokove – izven občine oz. izven države,
 • stopnja zaposlenosti,
 • število upokojencev,
 • socialno-ekonomska struktura,
 • pričakovani priliv delovne sile, po končanem izobraževanju in drugo.

GOSPODARSKA GIBANJA

Za pripravo smernic smatramo, da je prav to področje tisto, ki nam ne daje zanesljivih kazalcev, ker so podatki lahko spremenljivi, glede na vsa dogajanja. Glede na to ocenjujemo zlasti naslednje pomembne parametre:
 • ocena uspešnosti gospodarstva v občini,
 • viri financiranja stanovanjske gradnje glede na namen porabe,
 • razreševanje socialne problematike.

PROSTORSKE DANOSTI

Analize prostorskih danosti morajo temeljiti na obstoječih razmerah v prostoru in morajo vsebovati predvsem:
 1. analizo stanja v prostoru, ki bo vsebovala analizo fizičnega stanja prostorskih struktur, analizo pravnega stanja iz predpisov o urejanju prostora in varstva okolja na področju poselitve z analizo veljavnih prostorskih aktov
 2. analizo teženj prostorskega razvoja na področju poselitve kot tudi identifikacijo problemov in potreb
 3. analizo pobud iz javnega in zasebnega sektorja
 4. druge analize, za katere se v postopku priprave stanovanjskega programa ugotovi, da so potrebne za kvalitetno izdelavo strokovnih rešitev

UGOTOVITVE ZA IZDELAVO PROGRAMA

Glede na izdelane analize in ugotovitve, bo potrebno izdelati pričakovanja potreb prebivalstva glede na:
 1. gospodinjstva
  • število gospodinjstev
  • velikost gospodinjstev
 2. vrsto stanovanj
  1. neprofitna
   • za socialne upravičence
   • za neprofitni najem
  2. profitna
  3. službena
 3. na lastništvo
  1. zasebna gradnja
  2. občinska stanovanja
  3. neprofitne stanovanjske organizacije

SWOT analiza

Pred pripravo stanovanjskega programa je potrebno opredeliti tudi prednosti, slabosti priložnosti in nevarnosti, ki jih ponuja občina Murska Sobota.

PREDNOSTI
 1. Zmogljivost prostora in razvejano prometno omrežje
 2. Pokritost občine s prostorskimi izvedbenimi akti
 3. Zadostno število zazidalnih površin
 4. Bližina izobraževalnih organizacij
 5. Delujoč center za podporo v poslovnem okolju (RRA)
 6. Ustrezne površine za obrtno cono, transportno -logistično - distribucijski center, visokošolsko izobraževalno središče
 7. Razvoj podeželja, okolja, turizma, ohranitev kulturne dediščine
 8. Ugodna geografska lega (Avstrija)
SLABOSTI
 1. Pomanjkanje neprofitnih stanovanj z nižjo najemnino
 2. Pomanjkanje začasnih bivališč
 3. Visoke cene stanovanj in urbanih zemljišč
 4. Neprimerna struktura razpoložljivih stanovanj
 5. Pomanjkanje možnosti za zaposlovanje – mladi šolani kader se ne vrača nazaj v občino
PRILOŽNOSTI
 1. Prostorske možnosti za gradnjo novih stanovanj
 2. Ureditev kampusa, za potrebe bivanja študentov in dijakov
 3. Razvoj Severne obrtne cone in možnost zaposlitve
 4. Podpora gospodarstvu, gospodinjstvom in regijskemu razvoju – VIS
 5. Mladi izobraženi kader ostaja v občini
 6. Turistično športni in rekreacijski center Fazanarija – rekreacija, turisti
 7. Povezanost s turističnimi zmogljivostmi
 8. Popolna sprostitev trga delovne sile v EU
 9. Javno zasebno partnerstvo
 10. Bio hiše – energetsko vzdržne hiše
NEVARNOSTI
 1. Nevarnost naravnih nesreč (poplave)
 2. Iskanje priložnosti za zaposlovanje in osnovne življenske potrebe v drugih krajih
 3. Draga komunalna ureditev
 4. Ogroženost vodnih virov in podtalnic
 5. Negotovo stanje na področju trga delovne sile


Seznam statističnih podatkov po ZJN-3 za leto 2022 (.XLSX)