Predstavitev JSS MOMS/Poslanstvo in naloge sklada/Osnutek strategije stanovanjskega sklada RS

Osnutek strategije stanovanjskega sklada RS

Predogled tiska

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je bil ustanovljen s stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odločba US, 21/94, 22/94 – odločba US, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 1/00, 1/00 – odločba US in 29/2003 - odločba US) za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

Stanovanjski sklad RS si s svojim delom in aktivnostmi prizadeva vzpostaviti na stanovanjskem področju najboljše pogoje, ki bodo omogočile zadostno, predvsem pa kvalitetno ponudbo stanovanj, kar bo pripomoglo k lažjemu dostopu do stanovanj za mlade, mlade družine in prve iskalce stanovanj.

Osnutek prinaša vrsto novitet, te so predvsem:

 • gradnja najemnih stanovanj,
 • zagotavljanje začasnih bivalnih enot ali prvega stanovanja,
 • sanacija stanovanjskih razmer ranljivih skupin,
 • prenova stanovanjskega fonda,
 • odpravljanje »neprimernih« stanovanj,
 • spodbujanje novih organizacijskih oblik investitorja,
 • izvajanje aktivne zemljiške politike,
 • zagotavljanje večjih sredstev za stanovanjsko graditev,
 • dvig bivalne kvalitete in kakovosti gradnje,
 • krepitev in reorganizacija stanovanjskega sklada.

Predlog programa temelji na realni oceni stanja, ki navaja:

 • da je stanovanjski primanjkljaj velik,
 • da so naše cene stanovanj visoke, ne samo na kupno moč prebivalstva, temveč tudi v primerjavi z ocenami v razvitih državah,
 • da je nujno potrebno zgraditi več najemnih stanovanj,
 • da stavbna zemljišča niso dosegljiva in niso pravočasno racionalno komunalno opremljena.

Glede na tako stanje so v predlogu programa določene naslednje aktivnosti:

 • spodbuditev ponudbene strani stanovanj in gradbenih parcel,
 • zagotavljanje najemnih javnih stanovanj,
 • zagotavljanje prvega stanovanja,
 • samostojni inženiring stanovanjskih skladov,
 • aktivno zemljiško politiko,
 • dvig stanovanjske kulture in
 • zagotavljanje finančnih virov za izvedbo programov.