Zakoni in pravni viri

Zakoni in pravni viri

Predogled tiska

Vlogo države v stanovanjski oskrbi določa Ustava Republike Slovenije, ki v 78. členu navaja: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«. To odgovornost natančneje določa Stanovanjski zakon, ki je razdelil pristojnosti med državo in občinami. Zakon je določil elemente nove stanovanjske politike v Sloveniji, opredelil nove nosilce stanovanjske politike in njene ključne instrumente ter ciljne skupine. Zakon je določil dve ravni stanovanjske politike in razmejil njuno odgovornost ter pristojnosti – na republiško in občinsko. Stanovanjski zakon je določil inštrumente stanovanjske politike, njihove izvajalce ter ciljne skupine:

  • socialna stanovanja: njihovo pridobivanje in oddajanje je naloga občin, Stanovanjski zakon določa ciljno skupino (člen 100 in 101) in prednostna merila za pridobitev socialnega stanovanja v najem; podrobnosti točkovanja določa republiški pravilnik ter na njegovi podlagi občinski pravilniki;
  • delno nadomeščanje stanarine oz. t.i. pomoč pri uporabi stanovanja, ki se dodeljuje po socialnovarstvenih predpisih;
  • pomoč pri odplačevanju posojil ter posojila z ugodno obrestno mero: te dejavnosti opravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije po pravilih, določenih v Stanovanjskem zakonu; s tem zakonom je določena tudi ciljna skupina prejemnikov pomoči: to so državljani RS ter neprofitne stanovanjske organizacije;
  • neprofitna najemna stanovanja, ki jih pridobivajo in oddajajo neprofitne stanovanjske organizacije, pravila delovanja pa določata Stanovanjski zakon in republiški pravilnik.

Stanovanjski zakon je vpeljal kompleksen sistem določb, ki so institucijo družbenega stanovanja odpravile in jo privedle v nove tipe stanovanjske oskrbe. Ključno vlogo je imela prodaja stanovanj najemnikom, na podlagi enotnih fizičnih pogojev odkupa, ki so bili za najemnike ugodni, saj je bila cena stanovanja bistveno nižja od tržne. Veliko denarja se je nabralo od odprodaje stanovanj v družbeni lasti, vendar predvsem v podjetjih niso bila namensko porabljena.

Nacionalni stanovanjski program je bil sprejet 10 maja 2000 (Ur. List RS, št. 43/2000). Je uradna strategija razvoja stanovanjske politike in je ključnega pomena za pravilno izvajanje stanovanjske politike. Na podlagi Stanovanjskega zakona opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju, to je omogočiti vsakemu državljanu RS ob njegovem lastnem prizadevanju pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje njegove družine.